Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

www.turistapalack.com

Jelen dokumentum tartalmazza a Gázt Adunk Kft. mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.turistapalack.com weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a Honlap igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Az általános szerződési feltételek részét képezi az Adatvédelmi tájékoztató is. A webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az abban szereplő feltételeket is.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely a kezdőoldalon közvetlenül elérhető.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Gázt Adunk Kft.
Székhely: 7200, Dombóvár Május 1. utca 1.
Levelezési cím: 7200, Dombóvár Május 1. utca 1.
Képviselő: Bugyi Norbert
Adószám: 24655848-2-17
E-mail címek: [email protected]
Telefonszámok: +36202151367

1.HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

1.1.Igénybevétel feltételei
1.1.1.A Honlap tartalmának minden része elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra. 
1.1.2. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

1.2.Felelősség
1.2.1.A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
1.2.2.Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
1.2.3.Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
1.2.4.A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
1.2.5.A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
1.2.6.Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
1.2.7.Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

1.3.Szerzői jogok
1.3.1.A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, képi, hang és szöveges tartalomnak, illetve azok elrendezése is szerzői jogi védelem alatt áll, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Tehát a Honlap, annak grafikus elemei, képei, szövege és technikai megoldásai a szolgáltató szellemi termékei a szerzői jog védelme alatt állnak. Másolásuk akár teljes egészében, akár részleteiben szerzői jogokat sért.
1.3.2. A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek merevlemezre ssd-re, usb-re, sd kártyára mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából engedélyezett.
1.3.3. A saját felhasználáson túli felhasználás – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
1.3.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.turistapalack.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt nem ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. 

2. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

2.1. Panaszügyintézés helye
Felhasználó a Szolgáltató Honlapon tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Gázt Adunk Kft,7200, Dombóvár
Május 1. utca 1.
Telefonszám: +36202151367
E-mail: info@turistapalack.com

2.2. Panaszügyintézés módja
Szolgáltató, a kifogás 2.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.
2.3. Panaszügyintézés ideje
Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 2.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken hétköznapokon 8:30-16:30 óra között fogadja.
2.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
-Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, 
-Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
-Bírósági eljárás kezdeményezése.

-Online vitarendezési platform:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU)


3.AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

3.1.Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.


4.EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

Kapcsolat
Amennyiben Felhasználónak bármilyen kérdése vagy észrevétele van Szolgáltató Honlapjával kapcsolatban, Szolgáltató ügyfélszolgálatával, az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatba lépni:
Turistapalac.com Ügyfélszolgálat:

Név: Gázt Adunk Kft.
Székhely: 7200, Dombóvár
Május 1. utca 1.
Levelezési cím: 7200, Dombóvár
Május 1. utca 1.
Cégjegyzékszám: 17-09-010005
Bejegyző cégbíróság: 
Adószám:
E-mail címek: [email protected]
Telefonszámok: +36

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016. május 4.

Az Általános Szerződési Feltételeket itt tudja letölteni.

Általános szerződési feltételek Turistapalack.com honlapon leadott gázpalack töltet online megrendelésér

1.Definíció:

1.1.Gázpalack töltet megrendelés: A Turistapalack.com honlapon található online felület ahol leadható gáztöltet megrendelés melyen a megrendelő köteles megadni a palack töltet szállítási címet és megvásárolni kívánt palacktöltet típusát és a megrendelt mennyiséget valamit a telefonos elérhetőségét.

1.2.Megrendelő: a Turistapalack.com honlapon megrendelést leadó jogi vagy természetes személy (megrendelő), a gáztöltetet kifizető és átvevő.

1.3.Gázfutár: a gázpalackot helyszínre szállító, előtte telefonos kapcsolatot felvevő és a gáztöltetről számlát kiállító BGázt Adunk Kft. alkalmazotti személy.

1.4. Palackértékesítő: Gázt Adunk Kft

2. A megrendelés érvényessége:

2.1. A megrendelés érvényessége a leadástól számított 14 naptári nap. A ki nem szállított megrendelések érvényessége automatikusan megszűnik.

2.2. A megrendelt palackokat 14 munkanapon belül szállítja ki a palackértékesítő.

2.3. A ki nem szállított megrendelésekből adódó károkért a palackértékesítő nem vállal felelősséget.

3. Megrendelés menete:

3.1. A megrendelő jelzi a turistapalack.com honlapon igényét,(megrendelését), melynek a következő lépései vannak:

3.1.1.A megrendelő kiválasztja a szállítandó palacktöltet típusát.

3.1.2.Megadja a palack fizikai kiszállítási pontjának (szállítási cím) települési irányító számát.

3.1.3.A házhozszállítási szolgáltatás ellenőrzése után a vevő köteles megadni a számlázási nevet, címet és a rendelt töltet mennyiségét, valamint elfogadni az adatvédelmi nyilatkozatot és ÁSZ F-et.

3.1.4.A megrendelést a megrendelem gomb megnyomásával zárja le.

3.4.5 A webáruház üzemeltetője töltött palack esetén felveszi kapcsolatot a megrendelővel, és a szállítás részleteit egyeztetik.

4. A megrendelt termék ára:

4.1. A palacktöltetek bruttó egységára a megrendeléskor a rendelői felületen megtalálhatóak.

4.2. Az ÁSZF 5.4 pont alapján történő helyszíni fizetés és számla elkészítés a megrendelés időpontjában érvényes egységáron történik a megrendelés érvényességi idején belüli töltetkiszállítás esetén.

5. A megrendelt palack töltetek kiszállítása:

5.1. A megrendeléskor rögzített telefonszámon a területileg illetékes gázfutár a megrendelés leadását követő 24 órán belül munkaidőben (H-P 8.00-16.00 óra között) felhívja a megadott telefonszámot. Amennyiben csak üzenetrögzítő jelentkezik be, akkor hangüzenetet hagy. Ha nincs üzenetrögzítő szolgáltatás a Megrendelő telefonszámához rendelve, akkor SMS-t küld (csak SMS képes telefonszámok esetén – mobilszám), melyben közli közvetlen mobiltelefonszámát.

5.2. Amennyiben sikeresen megtörtént a kapcsolatfelvétel, a gázfutár az előre egyeztetett időpontban (munkanapokon H-P 8.00-16.00 óra között) a telefonon történt kapcsolatfelvételtől számított 10 munkanapon belül kiszállítja a megrendelés leadó jogi vagy természetes személynek a gázpalack töltetet.

5.3. A szállításkor átadja a gázpalack töltetet és elveszi a csere üres palacktestet, valamint elkészíti és átadja a számlát a gázfutár a megrendelő részére.

5.4. A megrendelő a helyszínen fizeti ki a megrendelt töltetek értékét a számlán szereplő egységár alapján. A kifizetés történhet készpénzzel és bankkártyával.

5.5. A palack fizikai átadásakor köteles megadni a megrendelő számlázási adatokat (számlázási nevét, számlázási címét és szükség esetén adószámát) mely a számlán feltüntetésre kerül.

5.6. Amennyiben a megrendelő nem tud adni a megrendelt palacktípus szerinti üres palacktestet, vagy nem adja meg számlázási adatait a helyszíni számla elkészítésére, a gázfutár megtagadja a palacktöltet átadását.

6. Reklamáció, jogviták rendezése:

6.1. A palacktest és gáztöltettel kapcsolatban a házhozszállítást végző gázfutárnál élhet a megrendelő reklamációs jogával. Panaszbejelentés módja telefonon a () gázfutár telefonszámon. Palack reklamációt a Palackreklamációs jegyzőkönyv kitöltésével, a vásárlási bizonylat (számla) és a záró fólia bemutatása esetén áll módunkban kivizsgálni. Panaszügyintézés ideje: hétköznapokon 8:30-16:30 óra között.

Adminisztratív ügyekben (számlázás, ügyintézés, stb.) a központi ügyfélszolgálatunknál nyújthat be panaszt. A Panaszkezelés Szabályzata honlapunkról letölthető: https://www.turistapalack.com/

Panaszbejelentés módja:

Levelezési cím: Gázt Adunk Kft.
E-mail: [email protected]
Telefonszám:

Ügyintézési idő munkanapokon: hétfő, kedd, szerda 7:30-16:30; csütörtök 7:30 –19:00; péntek:7:30 – 15:00

6.2. A Gázt Adunk Kft. a kifogás 5.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – érdemben válaszol megrendelő kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

6.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: amennyiben a Gázt Adunk Kft. és megrendelő között esetlegesen fennálló jogvita Gázt Adunk Kft.- vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

6.3.1.Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

6.3.2.Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

6.3.3.Bírósági eljárás kezdeményezése

6.4. A mindenkor hatályos online megrendelésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elérhetőek a www.turistapalack.com honlapon.

7. ÁSZF hatálya, módosítása:

7.1. Az Általános Szerződési Feltételek 2019.05.15. napjától lépnek hatályba.

7.2. A Gázt Adunk Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelők előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első megrendelés alkalmával válnak hatályossá a megrendelővel szemben.

8. Adatvédelmi rendelkezések

Részletes adatvédelmi tájékoztató ITT érhető el:

8.1. Felek megállapítják, hogy közöttük szerződéses jogviszony fennállta okán bizonyos adatok cseréje történik, melynek során a Gázt Adunk Kft. és értékesítő hely a másik fél adatait kezeli. A Gázt Adunk Kft. jogosult az adatkezelésre.

8.2. Megrendelő adatai személyes adatnak minősülnek. A Gázt Adunk Kft. által kezelt adatok: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, (mobil)telefonszám, amelyeket a kereskedelmi, adminisztrációs és logisztikai nyilvántartás, fogyasztói elégedettség vizsgálat érdekében tart nyilván és kezel a Gázt Adunk Kft.

8.3. Az adatkezelés célja: a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve azok elősegítése, a vásárlás dokumentálása, megrendelés teljesítése, számla kiállítása, számviteli kötelezettség teljesítése.

8.4. Az adatkezelés jogalapja a Megrendelő önkéntes hozzájárulása. A Gázpalack töltet megrendelésével a Megrendelő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.

8.5. Az adatkezelés időtartama a számviteli előírások alapján 8 év.

8.6. A Gázt Adunk Kft. az adatkezelés során a személyes adatok kezelésében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Cégnév Cím Tevékenység
Klambó Kft. 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 11. honlap üzemeltetés

8.7. A Gázt Adunk Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Gázt Adunk Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint a technikai és szervezési intézkedések megtételéről az adat- és titokvédelmi szabályoknak megfelelő eljárási szabályok kialakításával.

8.8. A Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogosultságai

A Megrendelő bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Gázt Adunk Kft által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Gázt Adunk Kft. a Megrendelő kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Gázt Adunk Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Megrendelő bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Gázt Adunk Kft. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Megrendelő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Gázt Adunk Kft. a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Gázt Adunk Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Megrendelő kérheti továbbá adatainak zárolását. A Gázt Adunk Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Megrendelő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Megrendelő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Gázt Adunk Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Gázt Adunk Kft. törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a törlést a Megrendelő kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adat törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését 30 napon belül végzi el a Gázt Adunk Kft.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Megrendelő jogos érdekét nem sérti.

Ha Gázt Adunk Kft. a Megrendelő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Megrendelő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Gázt Adunk Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Gázt Adunk Kft. a Megrendelő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Megrendelő a Gázt Adunk Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Gázt Adunk Kft. a Megrendelő adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A Megrendelő a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Gázt Adunk Kft.
Levelezési cím: 7664 Berkesd, Alkotmány utca 022
E-mail: [email protected]

A Megrendelő jogainak megsértése esetén a Gázt Adunk Kft. ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Megrendelő jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.